Sağlık Haberleri

Medipol

Göz Kapağı Estetiği

Genellikle 35-40 yaşlarından sonra üst göz kapağında sarkma, göz altında torbalanma ve kırışıklıklar oluşmakta, kişiye yorgun ve üzgün bir hava vermektedir. Yaşla birlikte kas bölgesinde ve alında da bir düşme gözlemlenmektedir. Basit kırışıklıklar kollajen ve benzeri dolgu maddeleriyle düzeltilebilmektedir. Ancak doku sarkması olduğunda ve derin kırışıklıklarda operasyon şarttır. Amaç kişinin daha genç görünmesinin sağlanmasıdır.

Göz kapaðý estetiði (blefaroplasty) alt ve üst göz kapaklarýndaki fazla kas ve deri dokusunun çýkarýlmasýyla bu dokulara destek olan göz çevresi bölümlerinin gerginleþtirilmesi iþlemidir. Bu cerrahi uygulama ile sarkmýþ üst ve alt göz kapaklarý, fazla yað toplanmasýna baðlý torbalanmalar, göz çevresi kýrýþýklýklarý düzeltilerek kiþinin yaþlý, yorgun görünümü daha genç ve dinamik bir görünüme dönüþtürülür. Estetik gözkapaðý ameliyatlarý genellikle 35 yaþ sonrasý ihtiyaç duyulan cerrahi uygulamalar olup, cerrahi riskleri az, estetik cerrahi sonuçlarý çarpýcý uygulamalardýr. Kalýtsal nedenlerle daha genç yaþta göz kapaklarýnda rahatsýz edici torbalanmalar olan kiþilerde daha genç yaþta da uygulanabilir. Göz kapaðý estetiði yapýlacak kiþilerin kaslarýnýn pozisyonu çok iyi deðerlendirilmelidir. Göz kapaðý yaþlanma bulgularýnýn yanýnda kaþ düþüklüðü de varsa mutlaka kaþ kaldýrma ameliyatý da düþünülmelidir. Kaþ düþüklüðü giderilmeden yapýlan göz kapaðý estetiði ameliyatlarýndan sonra, kaþ daha fazla düþerek, iyi bir estetik sonuç alýnmasýný engelleyebilir. Bazý kiþilerde yalnýzca kaþlarýn kaldýrýlmasý bile üst göz kapaðýný gerginleþtirerek, blefaroplasty ihtiyacýný ortadan kaldýrmaktadýr.

Anestezi

Göz kapaðý cerrahisi gözlerin çevresindeki alaný uyuþturan lokal anestezi ile sedasyon (sakinleþtirilmiþ) altýnda yapýlýr. Cerrahi sýrasýnda uyanýk olunur ancak aðrý hissedilmez. Bununla birlikte, bazý çekiþtirmeler ve huzursuzluk hissedebilirsiniz. Genel anestezi de (operasyon süresince tam uyuma) tercih edilebilir.

Ameliyat

Blefaroplasty genellikle 1-2 saat sürer. Anestezi sonrasý üst göz kapaklarýnda doðal çizgileri üzerinden, alt göz kapaðýnda ise kirpiklerin hemen altýndan kesiler yapýlýr. Bu Kesilerden girilerek deri, alttaki yað ve kas dokusundan ayrýlýr. Fýtýklaþan yað dokusu düzeltilir, fazlalýk kas ve deri dokusu çýkarýlýr. Önceleri hemen her ameliyatta yað dokusu çýkarýmý yapýlmaktaydý. Ancak yaþýn daha ilerlemesiyle yað dokusundaki büzüþmenin göz çukurluðunu arttýrdýðý ve kiþiye daha yaþlý bir görünüm verdiði kabul edildiðinden, modern cerrahide yað dokusunun mümkün olduðunca korunmasý amaçlanmaktadýr. Daha sonra kesiler çok ince sünürlerle kapatýlýr. Alt göz kapaklarýnda deri fazlalýðý olmaksýzýn yað-kas torbacýklarý varsa, göz kapaðýnýn içinden, görünen bir skor býrakmadan keþi yapýlýr. Genellikle daha elastik derili genç hastalarda uygulanýr.

Ameliyat sonrasý

• Göz kapaklarý üzerine uygulanan pansumanla ameliyat tamamlanýr. • Ýlk iki günde her iki göz kapaðý ve çevresi þiþer. Bu þiþliklerin ve oluþacak morluklarýn azaltýlmasý amacýyla cerrahi sonrasý ilk gün gözlere buz uygulanýr. • Bununla birlikte antibiyotik ve þiþlik azaltýcý, aðrý kesici ilaçlar verilir. • Hastanýn ayrýca göz kurumalarýna karsý göz damlasý ile korunmasý saðlanýr. • Anesteziye göre 1-4 saat sonra eve gidilebilir. Baþ yukarýda olacak þekilde 3-5 günlük ev istirahatý yeterlidir. Önemli bir aðrý olmasý beklenmez. • Gözde kuruluk hissi ve batmalarýn giderilmesi için göz damla ve pomadlari ilk 5 gün kullanýlabilir. • Sonraki 1 hafta boyunca da yatarken baþ yukarýda olmalýdýr. • Genellikle 4. veya 5. gün dikiþler alýnýr. • Ýþe dönüþ için 7-10 gün dinlenmek yeterlidir. • Sonraki 3 hafta boyunca aðýr egzersizler ve aþýrý yorgunluktan kaçýnýlmalýdýr. • Göz kapaklarýndaki þiþlikler ve morluklar kiþiden kiþiye deðiþmekle birlikte 5. günden sonra azalmaya baþlar ve 14-16 günde hemen tamamen kaybolur. • Ancak 10. günden sonra makyaj kalan morluklarý rahatlýkla gizleyebilir. • Ýlk 1-2 hafta fazla gözyaþý, ýþýða hassasiyet, bulanýk görme gibi geçici rahatsýzlýklar olabilir. • Birkaç hafta güneþ ýþýðý, rüzgar ve diðer irritanlara duyarlý olunur. Bu nedenle diþ ortamda güneþ gözlüðü takýlmalýdýr.

Ameliyatýnýn riskleri

Her ameliyat sonucunda belli bir iz kalýr. Önemli olan bu izin çok ince ve belirsiz olmasýdýr. Göz kapaklarý ise hemen hemen vücudun en az iz kalan bölgelerindendir. Giriþimin kesileri üst ve alt göz kapaklarýnýn doðal kývrým çizgilerine yerleþtirilir. Kesiler ameliyat sonrasýnda birkaç ay süreyle belirgin kalabilir. Zamanla kýrmýzý renk azalarak beyazlaþýr veya normal ten rengine dönüþür. Herhangi bir cerrahi giriþimin olasý riskleri olan kanama, enfeksiyon, yara açýlmasý ve aþýrý belirgin yara izi de mümkündür, ancak çok seyrektir. Göz kapaklarýnýn kapanmasý ile ilgili geçici bir problem görülebilir. Seyrek olarak da alt göz kapaðý fazlaca aþaðý çekilebilir. Bu durum genellikle geçicidir. Ancak düzelmezse ikinci bir cerrahi giriþim gerekebilir. Genellikle gereðinden fazla deri çýkarýmýndan kaynaklanýr.