Sağlık Haberleri

Medipol

Karın Germe (Amdominplosti)

Hamilelik veya aşırı kilo alımında karin bölgesindeki deri ve derialtı yağ dokularında önemli oranda hacim artısıyla birlikte karın kaslarında gevşeme olmaktadır.

Kilo verme veya gebelik sonrasýnda bu dokularýn miktarýnda önemli oranda azalma olsa da karýn derisi, derialtý yað dokusu ve altýndaki kaslar çoðu zaman yeterince toparlanamamaktadýr. Böylece karýn bölgesinde eksersiz ve diyet ile düzelmeyen, yað birikimiyle birlikte deri sarkýklýðý ve kaslarda gevþemeye baðlý sekil bozukluðu oluþur. Düzeltmede deri ve yað fazlalýðýnýn çýkarýldýðý ve karýn kaslarýnýn sýkýlaþtýrýldýðý karýn germe (abdominoplasti) ameliyatý uygulanýr. Yað depolanmasý ve deri fazlalýðý sadece göbek altý bölgesindeyse “kýsmi abdominoplasti” veya “mini karýn germe” ameliyatý uygun olabilir. Kýsmi veya tam karýn germeyle birlikte liposuction (yað emilmesi) yapýlabilir. Bazen de en iyi sonuç, tek basýna liposuction uygulamasý ile elde edilir. Karýn bölgesindeki þekil bozukluðu bölgesel yað birikimine baðlýysa ve deri sarkýklýðý yoksa (deri elastikiyeti iyi ise) liposuction (yað alma) yeterlidir.

Ameliyat süresi ve anestezi

Genellikle yapýlacak ameliyatýn zorluk derecesine göre ortalama 2-3 saat sürer. Hastalara ameliyat öncesi sedasyon (sakinleþtirici ilaçlar) yapýlýr. Ameliyat genel anestezi altýnda gerçekleþtirilir.

Ameliyat

Sýklýkla bir kalça kemiðinin iç kýsmýndan diðer kalça kemiðinin iç kýsmýna dek kasýðýn hemen üstünden uzanan, izi bikininin içinde kalacak þekilde bir keþi yapýlýr. Göbeði çevre dokulardan serbestleþtirmek için, göbek çevresine ikinci bir keþi yapýlýr. Mini abdominoplastide keþi daha kýsadýr ve göbeðin yeri deðiþtirilmeyebilir. Kaburgalara kadar karýn derisi altýndaki yað dokusu ile beraber karýn kaslarýndan ayrýlýr. Daha sonra karýn derisi, yað dokusu ile birlikte kaburga kenarýna kadar, alttaki karýn kaslarýnýn üzerinden kaldýrýlýr. Hamilelik veya fazla kilolara baðlý olarak gevþeyerek yanlara açýlmýþ olan karin kaslarý, orta hatta bir araya getirilerek karýn ön duvarý saðlamlaþtýrýlýr. Böylece daha sýký bir karýn duvarý ve daha ince bir bel hattý elde edilir. Karýn üzerinden kaldýrýlan deri aþaðýya doðru gerilir, fazla deri ve derialtý yað dokusu kesilerek alýnýr. Karýn kaslarý birbirine yaklaþtýrýlýr. Gerdirilen karýn derisinde göbek için yeni bir delik açýlarak, sapýyla serbestleþtirilmiþ olan göbek buraya yerleþtirilip dikilir. Kesi hatlarý uygun bir þekilde dikilerek operasyon tamamlanýr.

Cerrahi sonrasý

Ameliyat sonrasý birkaç gün karýnda þiddeti olmayan aðrý, gerginlik hissi ve ödem (sývý birikimine baðlý hafif sislik) olabilir. Karýn derisi aþaðý çekilerek fazlalýk kiþim çýkarýlýr. Bu yakýnmalar için aðrý kesiciler kullanýlýr. Erken devrede hasta ayaða kaldýrýlýr ve yürümesi istenir. Karýn içi hacmi küçültüldüðü için yemekler ameliyattan sonraki ilk 15-20 gün az miktarda ve sik aralýklarla yenmelidir. Deri dikiþleri 5-7. günde alýnmaya baþlanarak 20-30 günde tamamý alýnýr. Pansuman sargýlarý azaltýlarak yerine karýn korsesi giydirilir. Korse 1-1.5 ay kadar kullanýlýr.

Normale dönüþ

Genellikle 2 hafta sonra ise dönülebilir. Karýn kaslarýný çalýþtýracak egzersizler ve aðýrlýk kaldýrma için 4-6 hafta geçmelidir. Dikiþ izleri önceleri pembe renkte ve belirgindir. Kiþisel yara iyileþme faktörlerine baðlý olarak zamanla izlerin rengi solar ve 6-12 ay boyunca soluklaþýr. Operasyon sonrasý düz ve gergin karýnda oluþan kalýcý izler zamanla soluklaþýr.

Ameliyatýn riskleri

Ameliyat yerinde enfeksiyon, deri altýnda kan birikmesi (hematim) her ameliyattan sonra görülebilecek komplikasyonlardir. Ýlaç ve pansuman tedavisiyle düzeltilebilir. Kötü yara iyileþmesi sonucunda bozuk bir estetik görünüm ve belirgin iz oluþabilir. Dikiþlerin erken ayrýlmasýna baðlý yara açýlabilir. Yara iyileþme problemleri genellikle yaranýn fazla gergin kapatýlmasýna baðlýdýr. Dikkatli bir planlama ile yara iyileþme problemi olasýlýðý azaltýlabilir. Ayrýca sigara yara iyileþmesini bozan etkenlerden biridir. Bu nedenle ameliyattan önce sigara içilmesine son vermek gerekir.