Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk AĞAN

Gastroenteroloji

...
Doğum Yeri, Tarihi
Elazığ , Türkiye , 1961
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
1997 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Gastroenteroloji Uzmanı
-------
ÜSKÜDAR MİHRİMAH SULTAN TIP MERKEZİ
İstanbul
Gastroenteroloji Uzmanı
-------
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
İstanbul
Gastroenteroloji Uzmanı
-------
İSTANBUL GASTROENTEROHEPATOLOJİ KLİNİĞİ
İstanbul
-------
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
İstanbul
2. İç Hastalıkları Kliniği
-------
MUŞ MERKEZ SAĞLIK OCAĞI
Muş
1992 - 1994
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Gastroenteroloji Kliniği
1990 - 1992
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
2. Dahiliye Kliniği
1978 - 1984
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Tıp Doktoru Eğitimi
1. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001,2002, 2003-2004
2. United European Gastroenterology Week 2003 Cenevre, 2005 Kopenhag ,2009 Londra
3. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2001, 2003, 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010
4. İstanbul tıp fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri 2003
5. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 1994, 1996-2002
6. Türk Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 1997,1998,1999,2000
7. World Congress of the Internatıonal Associatıon of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologist 2008
8. EASL Postgraduate course 1998
9. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 1997
10. Falk Symposium 1997- 1998-2000-2004-2008-2009 (Freiburg-Berlin-Frankfurt- Rostok-Birmingham-Madrid )
12. II , III Ulusal hepatoloji kongresi 1999
13. İstanbul Tıp fakültesi , Kolon ve Rektum kanseri mezuniyet Sonrası eğitim Kursu İstanbul 1996
14. Intercleve 87 ( An internatıonal Medical Symposium 1987 İstanbul )
15. Gastroenterology and endotherapy european workshop Brüksel 2007
16. EAGE Gastroesophageal reflux disease İstanbul 2007
17. 13.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13Ekim 1996, Antalya
18. 12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-30 Eylül 1995, İzmir
19. Endo Live 2014, Roma Italy
20. 2nd Athens International Symposium Gastrointestinal Cancer, 2014 Athens Greece
21. ECCO symposium 2012 Athens, Greece
22. Amsterdam Live Endoscopy Course 2013 Amsterdam ,Holland
23. Dusseldorf Endoscopy symposium 1999,2013 Dusseldorf Germany
24. Hepatogastroenteroloji Kongresi 1993-2014 Türkiye, Kıbrıs
25. Endo Club Nord 2014 Hamburg, Germany
1. Türk Gastroenteroloji Derneği
2. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
3. Viral Hepatitle Savaşım Derneği
4. İnflamatuar Barsak Hastalıkları Derneği
5. İstanbul Tabip Odası
6. European Association for the Liver (EASL)
7. United European Gastroenterology (UEGW)
8. European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)
9. European Neoroendocrin Tumor Society (ENETS)

Uluslararasi Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler (Sci & Ssci & Arts And Humanities)1.Food impaction in older age: Think about an eosinophilic esophagitis. Akyüz U, Akyüz F, Ozdil K, Altun H, AĞAN A.F, World J Gastrointest Endosc. 2013 Feb 16;5(2):79-80

2.Bölükbaşı C, Bölükbaşı F. , Övünç O. , Kılıç, Dalay R, Güven H, Uras F, Yardımcı TK, Sökmen HM, AĞAN A.F, Pişkinpaşa N. Atrofik Gastritte serolojik bir gösterge olarak serum pepsinojenleri ile Helicobacter pylori arasındaki ilişki. Turk J Gastroenterol 2006; 17(3): 172-176

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (proceedings) basılan bildiriler
Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Immun Response to Tecombinant Hepatitis B Vaccine in Persons With Isolated Serum
AntibodytoHepatitis B Core Antigen (İzole Anti HBc Pozitifliği Tesbit edilen Bireylerin Rekombinan
Hepatit B Aşısına İmmun Cevapları Fatih Beşışık, Atillla Ökten, Sabahattin Kaymakoğlu, Arif Acar,
Kubilay Kayışdağ, Celal Ulaşoğlu, A. FARUK AĞAN T Klin Gastroenterohepatoloji,1992,3 S226 228

2.Ülkemizde Karaciğer Sirozunda Safra Kesesi Taşı Sıklığı; 333 Vaka’nın Ultrasonografik
değerlendirilmesi The Prvalance Of Cholelithiasis In Cırrhotic Cases Atilla Ökten, Fatih Beşışık, A.
FARUK AĞAN, Cemil Taşçıoğlu , Arif Acar, Yılmaz Çakaloğlu, Süleyman Yalçın Turk J
Gastroenterohepatol 1992, 3 241-243

3.Koledok taşlarında endoskopik yaklaşım. Dalay R, Bayramiçli O, Konuksal F, Akbayır N, Bölük baş C, Pişkinpaşa N, Sökmen M, AĞAN A.F, Övünç O. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi 3: 08-211, 1996.

4.Doksisikline bağlı özofagus ülseri (İki vaka nedeniyle Sezer R, Boztaş G,Mungan Z, Ulaşoğlu C, Kaymakoğlu S, Özdil S,Beşışık F, AĞAN A. F, Acar A, Yeğinsü O, Erol N.). Gastoenteroloji, 4:526-529, 1993

5.Kolon transit zamanı: Normallerde yapılan bir çalışma Mudun A,Mungan Z, Şirali M, AĞAN A.F, Boztaş G, Cantez S, SezerR. .T Klin Gastroenterohepatoloji, 5:215-220, (1994)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.Ülkemizde Karaciğer Sirozunda Safra Kesesi Taşı Sıklığı : 333 Vakanın Ultrasonografik Değerlendirilmesi A. Ökten , F. Beşışık, C Taşçıoğlu, S Kaymakoğlu, A Acar, Y Çakaloğlu, S Yalçın X Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 3-7 Ekim 1993 Bursa

2.Özofagus Varis Kanamalarının Hava Sıcaklığı ve Basıncı ile İlişkisi Sökmen HM, Dalay R, AĞAN A.F, Akbayır N, Övünç O XI Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994

3.Ocak 1993 Haziran 1994 Tarihleri Arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde Üst Sindirim Sistemi Kanama Nedeni Olan Varis Dışı Vasküler Lezyonlar Ota Övünç, AHMET FARUK AĞAN, Füsün Konuksal, Remzi Dalay, Güray Kılıç, Tolga Katmer, Metin Barlan XI Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994

4.Farklı klinik ve etyolojik özellikler gösteren 3 Budd-Chiari sendromu olgusu. Akbayır N, Konuksal F, AĞAN A, Bayramiçli O, Sökmen M, Dalay R, Övünç O. 12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-30 Eylül 1995, İzmir

5.Ülseratif kolit aktivasyonu ile amibiazis birlikteliğ Bayramiçli O, Dalay R, Konuksal F, AĞAN A.F, Övünç O. i.

6.Üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik tanı dağılımı. Bölükbaş C, AĞAN A.F, Dalay R, Sökmen M, Pişkinpaşa N, Konuksal F, Akbayır N, Bayramiçli O, Övünç. O.. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya

7.Ülser Tedavisinde Helicobacter Pylori(HP) Eradikasyonuna Ek Asit Süpresyonu Ne Kadar Yararlıdır.Sökmen HM, AĞAN A.F, Kılıç G, Akbayır N, Öz FF, Dalay R, Övünç O SB 15 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996 , Antalya

8.Yabancı cisim anamnezi, lokalizasyonu ve tedavisi Konuksal F, Bölükbaş C, Akbayır N, Bayramiçli O, Pişkinpaşa N, Dalay R, Sökmen M, AĞAN A.F, Övünç O. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya

9.Parsiyel Gastrektomili Midelerde Alkalen Reflü Gastrit VE Helcobacter Pylori İnfeksiyonu İlişkilerinin Endoskopik Ve Histolojik İredelenmesi N. Akbayır, F.F. Konuksal, g.Kılıç, A.F. AĞAN, M. Sökmen, R. Dalay, O. Övünç


10.Dekompanse Karaciğer Sirozunda Asit Sıvısındaki Nitrik Oksit Düzeylerinin Kan Nitrik OKsit

11.Düzeyi ve Diğer Asit Parametreleriyle İlişkisi N Akbayır, C Bölükbaş, FF Öz, L Kabasakal, M Sökmen, A. F. AĞAN, O Övünç 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13Ekim 1996, Antalya 6.

12.İleri Yaşda Teşhis Edilen Çölyak Hastalığında Kısa Sürede Lenfoma Gelişimi Rapid Onset Lymphoma At Elderly Diagnosed Celiac Disease. AHMET FARUK AĞAN, Mustafa Şener, Burak Kaynak UGH Antalya 2011 P64,S148 The Turkish Journal of Gastroenterology 2011/volume 22 supp.1

13.İleri Yaşta Gıda Takılması İle Prezente Olan Eozinofilik Özofajit Olgusu, A Case Of Eosinophilic Esophagitis Presented As A Food Impaction In Older Age. Ümit Akyüz, Cengiz Pata, Kamil Özdil, Adil Niğdelioğlu, AHMET FARUK AĞAN, Ayşegül Ağan UGH Antalya 2011 P13 S124 The Turkish Journal of Gastroenterology 2011/volume 22 supp.1

14.Perkutan Gastrostomi (PEG) Tüpü Yerleştirilmesi Sırasında Görülen Nadir Komplikasyon; Özofagus Perforasyonu, A.F. AĞAN, İstanbul Medipol Hastanesi 9.Ulusal HepatoGastroenteroloji 26-30 Eylül 2012 Kıbrıs

15.Nadir Görülen Bir Perkutan Endoskopik Gastrostomi Komplikasyonu; Gömülü Tampon Sendromu (GTS) AHMET FARUK AĞAN, Cem Aygün, Yasemin Hatice Balaban İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Uzmanı Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2013 Antalya

16.Immunsupresif Tedavi Öncesi HBV Enfeksiyonun Farkındalığının Önem. AHMET FARUK AĞAN, Yasemin Hatice Balaban, Cem Aygün İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2013 Kıbrıs

17.Pankreas Psödokisti mi? Müsinöz Kistadenokarsinom mu? Tanıda EUS’un rolü. Cem Aygün, Nazlı Dizman, Sedat Özdemir, AHMET FARUK AĞAN, Yasemin Balaban İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul 0. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2013 Kıbrıs

18. AGAN A.F. : An unpredictable complication during percutaneous endoscopic tube placement: esophageal perforation. Endoscopy. (46(S 01)) : E413-E414, 2014

19. Yilmaz A., Mulya FU., Oztukr G., Cıtgez B., Ozdenkaya Y. et al. : Effect of pre-operative red blood cell distribution on cancer stage and morbidity rate in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med.. 7 (9) : 3072-3075, 2014