Prof. Dr. Ömer CERAN

Çocuk

...
Doğum Yeri, Tarihi
Konya , Türkiye , 1961
Bildiği Yabancı Diller
İngilizce
E-Posta Adresi
2010 - Halen
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL HASTANESİ
İstanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
2001 – 2010
HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ
İstanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Çocuk Kliniği Şefliği
1987 – 2001
ZEYNEP KAMİL HASTANESİ
İstanbul
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
2010
ÖZEL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul
Profesör
1999
Doçent
1991
BURSA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Bursa
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
1985
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Bursa
Tıp Eğitimi

Uluslararası Ve Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler1.Evaluation of DNA damage by chromosomal aberration and COMET assay in children
Exposed to tabocco smoke, The 3rd Euro-Asian conference onhazardous wasteand human health 2008
2. Sigara dumanına maruz kalan pasif içiçi durumundaki çocuklarda DNA hasarın araştırılması. Multi disipliner kanser araştırma sempozyumu –uluslar arası katılımlı 2008
3. A case report: neonatal cerabral venous thrombosis. Kongress of UMENS and 13.natıonal congress of neonatology
4. A neonatal case of cıtrullenemia with urolitiazis. Kongress of UMENS and 13.natıonal congress of neonatology
5. Comparison of bronco dilators in acute bronchiolitis. 12th ERS annual congress- Stockholm 2002
6. Systemic effectsof nubl-ilesed on serum potassium, glucose and CPK-MB Levels in children With acute reversible reactive airway disease 12th ERS annual congress- Stockholm 2002
7. Undiagnosed asthma as a predisposition for lower respiratory infection 12th ERS annual congress- Stockholm 2002
8. Efficaci of broncodilators in acute bronchiollitis, 12th ERS annual congress-Florence 2000
9. Saccharomyces boulardil in çocukluk çağı akut dairesinde etkinliği, 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2009
10. Henoch Schönlein Purpurası olan Çocuk olguların Demografik Özellikleri ve Laboratuar Bulgularının Retrospektif Analizi. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 2009
11. Hastaneye başvuran ebeveyinlerin Çocukların Tedavisinde Başvuru Öncesi İlaç kullanım Alışkanlıklarının değerlendirilmesi. 20. Farmakoloji kongresi 2009
12. Çocuklarda Amitriptilin Toksisitesinin diğer toksisite nedenleri ile karşılaştrılması. 1. Ulusal Farmakovijilans Kongresi 2008
13. 6 Ay -24Ay arası Çocuklarda aşılanma oranları ve aileleri sosyodemografik verileri. 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
14. Çocuklarda tekrarlayan üriner enfeksiyonlarında büyüme ve gelişme geriliğinin değerlendirilmesi. 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
15. Bir yaş altında febril konvulsiyon ile getirilen çocuklarda lomber ponksiyon bulgularının değerlendirilmesi. 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
16. Bronşiolitle başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü kullanım bilincinin araştırılması, 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
17. Çocukluk çağı tonsillofarenjit tanı ve tedavisinde semptom bulgu ve kültür ilişkisinin saptanması. 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
18. Febril konvulsiyon geçiren çocukların ailelerinin bilgi,tutum ve davranışları. 30. Pediatri günleri 2008 İstanbul
19. Tekrarlayan uriner sistem enfeksiyonlarında renal skar değerlendirilmesi. 44.Türk pediatri kongresi
20. Çocuk hastalarda izole edilen enterekok suşlarında antibiyotik direnci. 51.Türkiye milli pediatri kongresi 2007
21. Olgu sunumu:Tayanç-Prasad sendromu. 51.Türkiye milli pediatri kongresi 2007
22. İlk kez akut romatizmal ateş tanısı alan hastaların epidemiyolojik klinik ve Labaratuar yönünden değerlendirilmesi. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
23. Çocukluk çağında üriner sistem enfeksiyonları ve eşlik eden hastalıklar. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
24. Allerjik olan ve olmayan bir grup astımlı çocuk hastada serum ıg E düzeyleri ve mutlak Eozinofil sayısı parametrelerinin tanı ve izlemdeki yeri. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
25. İdiopatik nefrotik sendromlu olgularda relaps oranları ve relapsa etki eden faktorler 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
26. Osteartiküler tüberküloz:calcaneus tuberkülozu. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
27. İnfeksiyoz mononükleoz olgusu;lokoklastik vaskülit ile psödotromsitopeni birlikteleği Ve eşlik eden parvovirus antikor pozitifliği. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
28. Haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesiçocuk acil polikliniğine başvuran zehirlenme olgularına ait klinik ve demografik özellikler. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
29. Plevral effüzyonlu olguların retrospectif olarak değerlendirilmesi. 29.pediatri günleri 2007 İstanbul
30. Morgagni hernisi. 50.Milli pediatri kongresi2006
31. Çocuklarda pseudomonas enfeksiyonları. 50.Milli pediatri kongresi2006
32. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında vesikoureteral reflu ve renal skar sıklığı. 50.Milli pediatri kongresi 2006
33. Annelerin aşı bilgi düzeyleri,çocuklarınaşılanma durumu ve bunları etkileyen faktorler. 50.Milli pediatri kongresi 2006
34. Trikobezoar-karın ağrısının nadir bir nedeni. 50.Milli pediatri kongresi 2006
35. Hemofagositos sendromununeşlik ettiği leishmaniasis olgusu. 50.Milli pediatri kongresi 2006
36. X-linked ıg M sendromlu beş alık erkek çocuk:olgu sunumu. 2.Uludağ kış kongresi 2006
37. 20 aylık çocukta fare ısırığı ateşi. 49.Milli pediatri kongresi 2005
38. 3 yaşında bilateral optik glioml ile prezente olan norofibromatozis olgusu. 49.Milli pediatri kongresi 2005
39. komplikasyonlu akut vitamin D intoksikasyonnun tedavisinde alendronate. 49.Milli pediatri kongresi 2005
40. Febril ve afebril konvuksiyon geçiren hastalarda serum prolaktin değerleri. 49.Milli pediatri kongresi 2005
41. Genel pediatri kliniğinin bir yıllık yatışlarının değerlendirilmesi. 49.Milli pediatri kongresi 2005
42. İlaçla zehirlenme olgularında ailelerin davranışlarının değerlendirilmesi. 49.Milli pediatri kongresi 2005
43. Çocuklarda ayaktan bronşiolit tedavisinde nubulize %3 hipertonik saline etkinliği. 27.pediatri günleri 2005 İSTANBUL
44. Çocukluk çağı pnomoni olgularının retrospektif olarak incelemesi. 4.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi 2005
45. Neonatal akut süpüratif parotit. 27.pediatri günleri 2005 istanbul
46. Juvenil idiyopatik artritli hastalarımızın klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. 27.pediatri günleri 2005 istanbul
47. iki kardeşte görülen endobronşial tüberküloz. 4.ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi 2005
48. Çocukluk çağı pnomonilerinde mycoplazma sıklığı. 49.milli pediatri kongresi2005
49. Steroide duyarlı primer nefrotik sendromlu çocuklarda remisyon dönemindeki hiperlipedemi ile sık relaps ilişkisi. 27.pediatri günleri 2005 istanbul
50. Meduller nefrokalsinozis. 40. Türk pediatri kongresi 2004
51. kan kültüründe ürem eveilaçdirenci. 40. Türk pediatri kongresi 2004,
52. Bir grup astımlı çocuk olguda atak tedavisinde nebülize salbutamol ilave nebülize Furasemidin etkinliği. 40. Tütk pediatri kongresi 2004
53. Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları ve tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi. 48.Milli pediatri kongresi
54. Zehirlenme olgularımız. 46.Milli pediatri kongresi
55. 1999-2001 yılları arasında takip edilen menenjit olgularımız, 46. Milli pediatrikongresi
56. pseudohipoaldosteronizk (iki olgunedeniyle). 44. Milli pediatri kongresi2000
57. Demir eksikliği anemisi tedavisinde Fe ++, Fe +++ preparatlarının karşılaştırılması. 44. Milli pediatri kongresi2000
58. çocukluk döneminde B12 vitamini eksikliğine bağlı megaloblastik anemiler. 36.Türk pediatri kongresi2000
59. Kolelitiyazis ile manifeste olan bir kistik fibrozis olgusu. 36.pediatri kongresi ,2000
- Türk Tabipleri Birliği
- Türk Pediatri Kurumu

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler1- Assessment of DNA damage in children exposed to indoor tobacco smoke. Beyoglu D, Ozkozaci T, Akici N, Omurtag GZ, Akici A, CERAN O, Sardas S. Int J Hyg Environ Health.2010 Jan;213(1):40-3
2- Hemoglobin a1c levels in children with asthma using low dose inhaled corticosteroids.
Yucel O, Eker Y, Nuhoglu C, CERAN O. Indian Pediatr. 2009 Apr; 46(4):300-3.
3- Nocturnal enuresis in Turkey: prevalence and accompanying factors in different socioeconomic environments.Carman KB, CERAN O, Kaya C, Nuhoglu C, Karaman MI? Urol Int.2008;80(4):362–6
4- Efficacy of salbutamol and ipratropium bromide in the management of acute bronchiolitis--a clinical trial.Karadag B, CERAN O, Guven G, Dursun E, Ipek IO, Karakoc F, Ersu RH, Bozaykut A, Inan S, Dagli E.Respiration. 2008;76(3):283–7. Epub 2007 Nov 28
5- Effectiveness of nebulized furosemide added to nebulized salbutamol in children with acute asthma. Nuhoğlu C, Yaşar Kiliç M, CERAN O. Allergol Immunopathol (Madr). 2006 Mar Apr;34(2):54–8
6- Actinomycotic suppurative thyroiditis in a child. Karatoprak N, Atay Z, Erol N, Goksugur SB, CERAN O. , J Trop Pediatr. 2005 Dec; 51(6):383-5.
7- A neonatal case of citrullinemia with urolithiasis. Ozkozaci T, Akin M, Atay Z, Uyanik B, Nuhoglu C, CERAN O. Ann Saudi Med. 2004 Sep-Oct;24(5):399-400
8- Effect of BCG vaccine on tuberculin skin tests in 7-11-year-old children.Bozaykut A, Atay E, Sevim H, Atay Z, CERAN O. Acta Paediatr. 2004 Aug; 93(8):1033-5.
9- Role of early EEG and neuroimaging in determination of prognosis in children with complex febrile seizure. Yücel O, Aka S, Yazicioglu L, CERAN O. Pediatr Int. 2004 Aug; 46(4):463-7
10- Hypernatraemic dehydration in exclusively breastfed neonates. Atay Z, Akin M, Goksugur SB, Ozkozaci T, CERAN O. Ann Trop Paediatr. 2004 Jun; 24(2):185-6.
11- The relationship of tonsillar hyperplasia and asthma in a group of asthmatic children. CERAN O, Aka S, Oztemel D, Uyanik B, Ozkozaci T. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2004 Jun;68(6):775–8.
12- Does passive smoke exposure trigger acute asthma attack in children? Karadag B, Karakoç F, CERAN O, Ersu R, Inan S, Dagli E. Allergol Immunopathol (Madr). 2003 Nov-Dec;31(6):318–23.
13- Normal urinary calcium/creatinine ratios in Turkish children. CERAN O, Akin M, Aktürk Z, Ozkozaci T. Indian Pediatr. 2003 Sep;40(9):884–7.
14- The effects of iron therapy on thyroid function tests in children with iron deficiency anemia. CERAN O, Akin M, Yavrucu C, Ozkozaci T, Atay Z. J Pediatr Endocrinol Metab. 2003 Feb; 16(2):238-9.
15- A rare syndrome in the differential diagnosis of hepatosplenomegaly and pancytopenia: report of identical twins with Griscelli disease. Sarper N, Ipek IO, CERAN O, Karaman S, Bozaykut A, Inan S.
Ann Trop Paediatr. 2003 Mar; 23(1):69-73.
16- Postpartum maternal levels of hemoglobin A1c and cord C-peptide in macrosomic infants of non-diabetic mothers. Akin M, CERAN O, Atay E, Atay Z, Akin F, Akturk Z. J Matern Fetal Neonatal Med. 2002 Oct;12(4):274-6.
17- Mumps-like syndrome owing to parvovirus B19: a brief report.Akin M, Carman KB, Karaturk AH, CERAN O. Ann Trop Paediatr. 2002 Mar;22(1):57–8.
18- Neonatal purpura fulminanas associated with early-onset gramnegative enterobacter septicemia
Atay E , Akin M , Yuzkollar E , Atay Z , Dursun E , CERAN O. Int Pediatr 2003;18: 163-163

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler1. Saccharomyces Boulardinin çocukluk çağı akut diyaresinde etkinliği Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2)
2. Olgu sunumu : Vitiligo,hipotiroidi ve selektif igA eksikliği. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2)
3. Henoch Schönlein purpurası olan çocuk olguların demografik özellikleri ve laboratuar bulgularının retrospectif analizi. Cağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2)
4. Trikobezoar-karın ağrısının nadir bir nedeni. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(2)
5. Febril konvulsiyon geçiren çocukların ailelerinin bilgi,tutum ve davranışları. Zehra Esra Sönmez, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(1)
6. Obez çocukların serum lipid profilleri ve ailevi risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Fatih Güven, Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN ve ark. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009; 49(1)
7. Bronşiolitle başvuran 0-12 aylık bebeklerin annelerinin anne sütü kullanım bilincinin Değerlendirilmesi. Zehra Esra Sönmez, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2009;49(1)
8. İdiopatik nefrotik sendromlu olgularada relaps oranları ve relapsa etki eden faktorler. Çiğdem yavrucu,Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2007;47(1)
9. Subakut sklerozan panansefalit (SSPE) tanısı alan olguların değerlendirilmesi. Nurdan Erol, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2006;46(1)
10. Çocukluk çağı üriner sistem enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmaların ve Antibyotik duyarlılık durumlarının araştırılması. Tamay Özkozacı, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 20065;46(2)
11. Akut bronşiolitli olgularda nebulize salbutamol ve salbutamal +flutikazon propiyonat Sonrası kan potasyum,glukoz ve CPK-MB değişiklikleri. Sami Yazar, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005;45(4)
12. Serum nitrate and nitrite level in epileptic children taking carbamazepine and valproik acid
Şemsa Göğcü, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(3)
13. Jüvenil idiyopatik artritli hastalarımızın jklinik özelliklerinin değerlendirilmesi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(2):75-77
14. Evaluation of renal biopsies performed in patients with nephrotic syndrome. Nihal Karatoprak, Ayşe Uçarsu, ÖMER CERAN . Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(2):59-61
15. Akut bronşiyolit olgularıda akut otitis medianın prevalansı ve klinik seyir üzerine etkisinin araştırılması. Sibel Aka, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(1):10-13
16. Süt çocuklarında bez dermatiti gelişimine etki eden faktorler ve mikrobiyolojik Kültür sonuçları
Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2005; 45(4)
17. Kaviter akciğer tüberkülozu ve Henoch-Schönlein purpurası birlikteliği. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Türk pediatri arşivi 2004; 39:132-4
18. Anne sütü ve formul sütlerin süt çocuğu büyümesindeki etkisi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN
Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2004; 44(1):20-25
19. Jeune sendromu- beş olgu sunumu. Bülent Karadağ, ÖMER CERAN, Elif Dağlı. T Klin pediatri 2004; 13:84-90
20. Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi. Atilla Esmen, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2004; 44(2):83-86
21. Çocukluk çağı trombosiyopeni etyolojisinde Parvovirus B19. Kürşat Özer, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003; 43(4):208-12
22. İstabul ili Ümraniye ilçesinde bir grup okul çocuğunda enürezis nokturna prevelansı. K. Bora Çarman, Çağatay Nuhoğlu, ÖMER CERAN, Türk pediatri arşivi 2003; 38:153-159
23. Doğum ağırlığı ve doğum şeklinin çocuklarda astım bronşiale gelişimi üzerine Etkisinin araştırılması. Sibel Aka, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003; 43(1):3-5
24. Hyperımmunoglobulin E syndrome ın a 22-month old gırl and IVIG tratment. Sibel Aka ,Sami Yazar, ÖMER CERAN, Marmara Medical Journal 2003;16(3):207-210
25. 1997-2001 yılları arasında izlenen ampiyem olgularının retrospectif incelenmesi. Nihal Karatoprak, ÖMER CERAN, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2003;43(3) :159-161
26. Amebiazis kinik bulgusu olarak afebril konvulsiyon, Oya Yucel, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2002
27. 1999-2001 Yıllarında takip edilen menenjit olgularının değerlendirilmesi. Tamay Özkozacı, ÖMER CERAN. Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma hastanesi tıp dergisi 2002;42(3) :18-24
28. Demir eksikliği anemisi tedavisinde Fe++ ve Fe+++ preparatlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi. Serap Karaman, ÖMER CERAN ve ark. Zeynep Kamil Tıp bulteni 2000; 32, (1-2)
29. Süt çocukluğunda B12 vitamin eksikliği: dört olgu sunumu. Nazan Sarper,Yuksel Yılmaz, ÖMER CERAN ve ark. Türk pediatri Arşivi 2000;35:169-173
30. Kolelityazis ile manifeste bir kistik fibroz olgusu. İlke Özahi,Serap Karaman, ÖMER CERAN ve ark. Zeynep Kamil tıp bülteni 2000;32(1-2):75-77

Sorumluluğumda Yapılan Uzmanlık Tezleri1. İdiyopatik trombositopenik purpura tanılı hastaların klinik ve laboratuar özelliklerinin, tedaviye yanıtlarının değerlendirilmesi. Dr.Gamze Turgut Bağdaçiçek 2010
2. Süt Çocukluğu döneminde demir eksikliği anemisinin önemi ve etkikeri. Dr.Saide Ertürk 2010
3. Tekrarlayan Üriner Sistem enfeksiyonlarında veziko üreteralreflü ve renal skar sıklığlığı. Dr.Canan Günaydın 2008
4. Bir yaş altında febril konvulsiyon ile getirilen çocuklarda lomber ponksiyon bulguları
Dr. Mustafa Çiftçi 2007
5. Sağlıklı yenidoğanlarda ortalama penis boyu ve ürogenital anomali sıklığı. Dr.Burcu Uyanık 2006
6. Annelerin aşı bilgi düzeyleri, çocuklarının aşılanma durumu ve bunları etkileyen. Faktörler. Dr.Sevil Bilir Göksügür 2006
7. İdiyopatik nefrotik sendromlu olgularda relaps oranları ve relapsa etki eden faktörler. Dr.Çiğdem R.Kurt Yavrucu 2006
8. Febril ve afebril konvülsiyon geçiren olgularda serum prolaktin seviyesinin değerlendirilmesi. Dr. Yeliz Kaya 2005
9. Pediatrik astım hastalarının demografik olarak değerlendirilmesi. Dr.Sevil Sekmen Külekçi 2003
10. Antiepileptik kullanan çocuklarda kemik mineral dansitesinin değerlendirilmesi. Dr.Atilla Esmen