Sitede Ara

Kış mev­si­min­de kalp ve da­mar hastalığının risk fak­tör­le­ri­nin (hi­per­tan­si­yon, di­ya­bet, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği vb.) art­tı­ğı­nı söy­le­yen Me­di­pol Üni­ver­si­te­si Kar­di­yo­lo­ji Uz­ma­nı Yrd. Doç. Dr. Ek­rem Gü­ler, ha­va­la­rın so­ğu­ma­sı ile bir­lik­te eg­zer­siz se­vi­ye­sin­de düş­menin, dep­re­sif duy­gu du­ru­munun kalp-da­mar has­ta­lık­la­rın­da ar­tı­şa ne­den ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. İYİ TAKİP EDİN Bu­nun dışın­da, özel­lik­le kalp ye­ter­siz­li­ği bu­lu­nan has­ta­lar­da, kışın ar­tan nez­le, grip ya da da­ha cid­di en­fek­si­yon ma­ru­zi­ye­ti­nin ge­nel du­rum bo­zul­ma­sı­na ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­yen Gü­ler şöy­le de­vam et­ti: “Bu has­ta­la­rın has­ta­ne­de ya­ta­rak te­da­vi ol­ma­la­rı ge­re­ke­bi­lir. Bu se­bep­le kro­nik has­ta­lığı bu­lu­nan bü­tün has­ta­la­ra öne­ril­di­ği gi­bi, kalp-da­mar has­ta­lığı, kalp ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­la­rın mev­sim­sel grip aşı­sı ve za­tür­re aşısı yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Kalp-da­mar has­ta­la­rı­nın kö­tü et­ki­len­me­mek için has­ta­la­rın, so­ğuk ha­va­dan ko­run­ma­la­rı, kış mev­si­min­de de risk fak­tör­le­ri­nin ta­ki­bi­ni iyi yap­ma­la­rı, en­fek­si­yon­dan ko­run­mak ama­cıy­la ge­nel ku­ral­la­ra (ha­va­lan­dır­ma, el yıka­ma, has­ta­lar­da uzak dur­ma) dik­kat et­me­le­ri ve aşı­la­rı­nı yap­tır­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir.” http://saglik.bugun.com.tr/uzmanlardan-kritik-uyari-haberi/1415822
05 Ocak 2015, Pazartesi