Sitede Ara

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Faruk AĞAN

Gastroenteroloji

Koşuyolu İstanbul Medipol Hastanesi
Doğum Yeri

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

E-Posta Gönder
Ocak 1997Özel İstanbul Medipol Hastanesi
Üsküdar Mihrimah Sultan Tıp Merkezi
Haydarpaşa Numune Hastanesi
İstanbul Gastroenterohepatoloji Kliniği
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Uluslararasi Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler (Sci & Ssci & Arts And Humanities)
1.Food impaction in older age: Think about an eosinophilic esophagitis. Akyüz U, Akyüz F, Ozdil K, Altun H, AĞAN A.F, World J Gastrointest Endosc. 2013 Feb 16;5(2):79-80 2.Bölükbaşı C, Bölükbaşı F. , Övünç O. , Kılıç, Dalay R, Güven H, Uras F, Yardımcı TK, Sökmen HM, AĞAN A.F, Pişkinpaşa N. Atrofik Gastritte serolojik bir gösterge olarak serum pepsinojenleri ile Helicobacter pylori arasındaki ilişki. Turk J Gastroenterol 2006; 17(3): 172-176
Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (proceedings) basılan bildiriler Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.Immun Response to Tecombinant Hepatitis B Vaccine in Persons With Isolated Serum AntibodytoHepatitis B Core Antigen (İzole Anti HBc Pozitifliği Tesbit edilen Bireylerin Rekombinan Hepatit B Aşısına İmmun Cevapları Fatih Beşışık, Atillla Ökten, Sabahattin Kaymakoğlu, Arif Acar, Kubilay Kayışdağ, Celal Ulaşoğlu, A. FARUK AĞAN T Klin Gastroenterohepatoloji,1992,3 S226 228 2.Ülkemizde Karaciğer Sirozunda Safra Kesesi Taşı Sıklığı; 333 Vaka’nın Ultrasonografik değerlendirilmesi The Prvalance Of Cholelithiasis In Cırrhotic Cases Atilla Ökten, Fatih Beşışık, A. FARUK AĞAN, Cemil Taşçıoğlu , Arif Acar, Yılmaz Çakaloğlu, Süleyman Yalçın Turk J Gastroenterohepatol 1992, 3 241-243 3.Koledok taşlarında endoskopik yaklaşım. Dalay R, Bayramiçli O, Konuksal F, Akbayır N, Bölük baş C, Pişkinpaşa N, Sökmen M, AĞAN A.F, Övünç O. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi 3: 08-211, 1996. 4.Doksisikline bağlı özofagus ülseri (İki vaka nedeniyle Sezer R, Boztaş G,Mungan Z, Ulaşoğlu C, Kaymakoğlu S, Özdil S,Beşışık F, AĞAN A. F, Acar A, Yeğinsü O, Erol N.). Gastoenteroloji, 4:526-529, 1993 5.Kolon transit zamanı: Normallerde yapılan bir çalışma Mudun A,Mungan Z, Şirali M, AĞAN A.F, Boztaş G, Cantez S, SezerR. .T Klin Gastroenterohepatoloji, 5:215-220, (1994)
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.Ülkemizde Karaciğer Sirozunda Safra Kesesi Taşı Sıklığı : 333 Vakanın Ultrasonografik Değerlendirilmesi A. Ökten , F. Beşışık, C Taşçıoğlu, S Kaymakoğlu, A Acar, Y Çakaloğlu, S Yalçın X Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 3-7 Ekim 1993 Bursa 2.Özofagus Varis Kanamalarının Hava Sıcaklığı ve Basıncı ile İlişkisi Sökmen HM, Dalay R, AĞAN A.F, Akbayır N, Övünç O XI Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994 3.Ocak 1993 Haziran 1994 Tarihleri Arasında Haydarpaşa Numune Hastanesinde Üst Sindirim Sistemi Kanama Nedeni Olan Varis Dışı Vasküler Lezyonlar Ota Övünç, AHMET FARUK AĞAN, Füsün Konuksal, Remzi Dalay, Güray Kılıç, Tolga Katmer, Metin Barlan XI Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 6-9 Kasım 1994 4.Farklı klinik ve etyolojik özellikler gösteren 3 Budd-Chiari sendromu olgusu. Akbayır N, Konuksal F, AĞAN A, Bayramiçli O, Sökmen M, Dalay R, Övünç O. 12. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 25-30 Eylül 1995, İzmir 5.Ülseratif kolit aktivasyonu ile amibiazis birlikteliğ Bayramiçli O, Dalay R, Konuksal F, AĞAN A.F, Övünç O. i. 6.Üst gastrointestinal sistem kanamasında endoskopik tanı dağılımı. Bölükbaş C, AĞAN A.F, Dalay R, Sökmen M, Pişkinpaşa N, Konuksal F, Akbayır N, Bayramiçli O, Övünç. O.. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya 7.Ülser Tedavisinde Helicobacter Pylori(HP) Eradikasyonuna Ek Asit Süpresyonu Ne Kadar Yararlıdır.Sökmen HM, AĞAN A.F, Kılıç G, Akbayır N, Öz FF, Dalay R, Övünç O SB 15 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 8-13 Ekim 1996 , Antalya 8.Yabancı cisim anamnezi, lokalizasyonu ve tedavisi Konuksal F, Bölükbaş C, Akbayır N, Bayramiçli O, Pişkinpaşa N, Dalay R, Sökmen M, AĞAN A.F, Övünç O. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13 Ekim 1996, Antalya 9.Parsiyel Gastrektomili Midelerde Alkalen Reflü Gastrit VE Helcobacter Pylori İnfeksiyonu İlişkilerinin Endoskopik Ve Histolojik İredelenmesi N. Akbayır, F.F. Konuksal, g.Kılıç, A.F. AĞAN, M. Sökmen, R. Dalay, O. Övünç 10.Dekompanse Karaciğer Sirozunda Asit Sıvısındaki Nitrik Oksit Düzeylerinin Kan Nitrik OKsit 11.Düzeyi ve Diğer Asit Parametreleriyle İlişkisi N Akbayır, C Bölükbaş, FF Öz, L Kabasakal, M Sökmen, A. F. AĞAN, O Övünç 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 8-13Ekim 1996, Antalya 6. 12.İleri Yaşda Teşhis Edilen Çölyak Hastalığında Kısa Sürede Lenfoma Gelişimi Rapid Onset Lymphoma At Elderly Diagnosed Celiac Disease. AHMET FARUK AĞAN, Mustafa Şener, Burak Kaynak UGH Antalya 2011 P64,S148 The Turkish Journal of Gastroenterology 2011/volume 22 supp.1 13.İleri Yaşta Gıda Takılması İle Prezente Olan Eozinofilik Özofajit Olgusu, A Case Of Eosinophilic Esophagitis Presented As A Food Impaction In Older Age. Ümit Akyüz, Cengiz Pata, Kamil Özdil, Adil Niğdelioğlu, AHMET FARUK AĞAN, Ayşegül Ağan UGH Antalya 2011 P13 S124 The Turkish Journal of Gastroenterology 2011/volume 22 supp.1 14.Perkutan Gastrostomi (PEG) Tüpü Yerleştirilmesi Sırasında Görülen Nadir Komplikasyon; Özofagus Perforasyonu, A.F. AĞAN, İstanbul Medipol Hastanesi 9.Ulusal HepatoGastroenteroloji 26-30 Eylül 2012 Kıbrıs 15.Nadir Görülen Bir Perkutan Endoskopik Gastrostomi Komplikasyonu; Gömülü Tampon Sendromu (GTS) AHMET FARUK AĞAN, Cem Aygün, Yasemin Hatice Balaban İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Uzmanı Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 2013 Antalya 16.Immunsupresif Tedavi Öncesi HBV Enfeksiyonun Farkındalığının Önem. AHMET FARUK AĞAN, Yasemin Hatice Balaban, Cem Aygün İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul 10. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2013 Kıbrıs 17.Pankreas Psödokisti mi? Müsinöz Kistadenokarsinom mu? Tanıda EUS’un rolü. Cem Aygün, Nazlı Dizman, Sedat Özdemir, AHMET FARUK AĞAN, Yasemin Balaban İstanbul Medipol Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul 0. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 25-29 Eylül 2013 Kıbrıs 18. AGAN A.F. : An unpredictable complication during percutaneous endoscopic tube placement: esophageal perforation. Endoscopy. (46(S 01)) : E413-E414, 2014 19. Yilmaz A., Mulya FU., Oztukr G., Cıtgez B., Ozdenkaya Y. et al. : Effect of pre-operative red blood cell distribution on cancer stage and morbidity rate in patients with pancreatic cancer. Int J Clin Exp Med.. 7 (9) : 3072-3075, 2014