Sitede Ara

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Nöroşirürji, tıbbi branşlar içinde en hızlı gelişim gösteren ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen branş olarak gözükmektedir.

Nöroşirürji, tıbbi branşlar içinde en hızlı gelişim gösteren ve teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen branş olarak gözükmektedir. Sinir sistemi cerrahisi öteden beri kamuoyunun ilgisini çekmiştir. Bu da sinir sisteminin bilinmeyen yönlerinin fazla olması ve yapılacak cerrahi girişimin zorluklar arz etmesi ile ilgilidir.

Görüntüleme ve optik sistemlerdeki teknolojik gelişmeler nöroşirürji pratiğine ciddi yansımalar yaparak birçok patolojide mortalite ve morbidite oranlarının düşmesini sağlamıştır. Bugün itibarı ile nöroşirürjide bir dönem tedavi edilememiş olan birçok patoloji tedavi edilebilir duruma gelmiştir.

Nöroşirürji kliniğinin seviyesi fakülte, eğitim hastanesi veya özel hastanelerin standardını değerlendirmek bakımından önem arz eden kriterlerden biridir. Bu da nöroşirürjinin ilgili hastanenin alt yapı, servis, ameliyathane, yoğun bakımlar ve teknolojik düzeyini göstermesinden ve hastaneyi sınıflandırabilecek bir etki yaratmasından kaynaklanmaktadır.

En basit değerlendirme ile “iyi organize edilmiş olan nöroşirürji kliniği nasıl olmalıdır?” sorusuna, “kendiniz veya 1. derece yakınlarınız nöroşirürjikal bir patoloji nedeniyle tedavi gerektirir bir rahatsızlığa maruz kaldığınızda talep edeceğiniz standartlara sahip olan kliniktir” cevabı verilebilir. Bahse konu olan donanımlı ve saygın hekimlerin geliştirip yönettiği, hastanın ve yakınlarının tıbbi, sosyal ve psikolojik tüm taleplerinin karşılandığı kliniktir. Burası hasta-hasta yakını-hekim-sağlık personeli ilişkisinin en iyi şekilde kurulduğu yerdir.

Biz nöroşirürjinin aşağıdaki alanlarında hizmet veriyoruz.

  • Vasküler Nöroşirürji
  • Anevrizma Cerrahisi
  • AVM Cerrahisi
  • Karotid Endarterektomi Cerrahisi
  • İntraserebral Hematom Cerrahisi
  • İskemik İnme (Stroke) Cerrahisi
  • By-Pass
  • İndirekt Serebral Revaskülarizasyon
  • Dekompresif Kraniektomi

Onkolojik Nöroşirürji

Erişkin ve pediyatrik hastalarda santral sinir sisteminin onkolojik (tümöral) patolojilerine mikroşirürjikal ve endoskopik teknikler kullanılarak cerrahi girişimde bulunulur. Bu hastalar multidisipliner konseyde (nöroşirürjiyen, radyasyon onkoloğu, ve dahili onkolog) değerlendirilerek kemoterapi ve radyoterapi bakımından uzun dönemli tedavi planlaması yapılır.

Spinal Nöroşirürji

Omurganın travmatik, kongenital ve dejeneratif hastalıklarına cerrahi girişim uygulanır. “Minimally invasive spine center” mikroşirürjikal ve endoskopik disk (bel fıtığı) cerrahisi yanında endoskopik spinal enstrümentasyon işlemlerinin yapıldığı ve rehabilitasyon tedavilerinin Fizik Tedavi Bölümü ile birlikte planlandığı merkezdir.

Pediyatrik Nöroşirürji

Kongenital ve edinsel kaynaklı kranial ve spinal pediyatrik patolojilere mikroşirürjikal ve endoskopik teknikle cerrahi girişim uygulanır. Bunlar arasında onkolojik ve vasküler patolojiler, hidrosefali ve özellikle yenidoğan döneminde sıkça karşılaşılan spinal disrafizm anomalileri ağırlıklı olarak sayılabilir.

Travma

Genel vücut travmaları ile birlikte kafa travması veya sadece kafa travması olan hastalarımıza nöroşirürjikal acil girişimler uygulanır. Hastalar yoğun bakım-reanimasyon ünitesi ile birlikte tedavi planı içine alınarak düşük morbidite ve mortalite sağlanmaya çalışılır.

Fonksiyonel Nöroşirürji

Spastisite ve ağrı hastalarında pompa takılması, uygun epilepsi hastalarında vagal sinir stimülatörü takılması ameliyatları gerçekleştirilir.